പാന്പാടി ദയറായില്‍ നിന്ന് ഗുരുദര്‍ശന സ്മൃതിയാത്ര ആറിന്

guru_smrithy

ഗുരുവന്ദനം – പ ഒന്നാം കാതോലിക്ക ബാവ മുറി മറ്റത്തിൽ ബാവ അന്ത്യവിശ്രമം കൊളളുന്ന പാമ്പാക്കുട ചെറിയ പള്ളിയിൽ