മഹാപുരോഹിത സന്ദേശം, ഒക്ടോബര്‍ 2015

bava_message_oct_2015

sense adsense-middle' style='margin:12px'>

 

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയില്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണ സംഗ്രഹം.