ഒറ്റത്തേങ്ങയിലെ നാലു തൈകള്‍ പുതുപ്പള്ളിപള്ളി മുറ്റത്ത്

puthuppally_pally_thengu