വിമ്മിക്ക് മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ്

vimmi

link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് നേടിയ വിമ്മി മറിയം ജോര്‍ജ്. 2006, 2012 വര്‍ഷങ്ങളിലും ഇതേ അവാര്‍ഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.