ശൂനോയോ നോന്പ് കല്ലൂപ്പാറ പള്ളിയില്‍

kallooppara_pally_perunnal