സ‌‌ഞ്ചരിക്കുന്ന ചുണ്ടുപലക by യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ സേവേറിയോസ്

Yuhanon Mar Severios