കൂട്ടക്കുരുതിക്ക് ഇടയായ 15 ലക്ഷം അര്‍മീനിയക്കാര്‍ ഇനി വിശുദ്ധര്‍

armenian_saints

 

മനോരമ, 25-4-15