സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാപ്പിള എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യണം 1914-ലെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി

mammen_mappila

google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാപ്പിള എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യണം 1914-ലെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി