ചെറിയപള്ളിയുടെ നവീകരിച്ച പാരീഷ്ഹാളിന്‍റെ കൂദാശ നാളെ

cheriapally_ktm1