ഫെലോഷിപ്പ് ഹൗസിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിനു മാതൃക: യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ പോളിക്കാര്‍പ്പോസ്

poly

 

New Building at Fellowship House, Aluva.