യേശുദാസും ചിത്രയും സൊമ്റോയ്ക്കു എത്തും

zumoro_15zumoro2015