ഭൂലോക മല്പാനായ മാര്‍ അപ്രേമിന്‍റെ പെരുന്നാള്‍ ഇന്നും നാളെയും തോട്ടയ്ക്കാട് പള്ളിയില്‍

aprem_perunnal_2015