ഇന്ത്യന്‍ ക്രൈസ്തവര്‍ വിദേശികളല്ല: പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവാ

patriarch_pranab

 

aprem_ii_pranab aprem_ii_pranab1 aprem_ii_pranab2 aprem_ii_pranab3

His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II with The President of India, Shri Pranab Mukherjee.

patriarch_sonia

His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem IIreceived by UPA Chair Person Smt.Sonia Gandhi , Council of States Member ( Former Defense Minister of India) Sri.A.K Antony and Sri. P.C Chacko Senior Member of Indian National Congress today at New Delhi. During their meeting they have discussed various maters related global peace and decided to work together for Global Harmony and Peace.

patriarch_Rajghat

His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II pays tribute to father of Nation Mahathma Gandhi at Rajghat at New Delhi.