ശുബ്ക്കോനോ ശുശ്രൂഷ

ശുബ്ക്കോനോ ശുശ്രൂഷ ഓർത്തഡൊക്സ്‌ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി കോട്ടയം.

3 Mar 2014

Subukono Service at Orthodox Seminary.