തെരുവുനായയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നയാളും അയാള്‍ക്കു ബൈക്കു വാങ്ങി കൊടുത്തയാളും

bappootty