ഐക്യം മാത്രം വിവേചനത്തിന് പരിഹാരം – ഡോ. തോമസ്സ് മാര്‍ അത്തനാസിയോസ്

unity_malankara_athanasius