കുഴിമാടത്തില്‍ അമ്മയോടു പറഞ്ഞ സ്വകാര്യം ദൈവം കേട്ടപ്പോള്‍

aprem_patriarch1

 

An Article about HH Ignatius Aprem II by Jeby Paul