പോള്‍ മണലില്‍ മനോരമയില്‍ നിന്നു വിരമിച്ചു

paul_manalil_manorama