അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി പുതുപ്പള്ളിപള്ളി

puthuppally_pally_scholarship