നാണയം കിലുങ്ങുന്പോള്‍ കറന്‍സിനോട്ട് മൗനത്തില്‍

ulkazcha