പരിയാരം പള്ളി ശതോത്തര ജൂബിലി

pariyaram_pally

പരിയാരം പള്ളി ശതോത്തര ജൂബിലി