യേശുവിന്‍റെ വിചാരണ നടന്നത് ഇവിടെ?

herodos

'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

 

യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ച ഹെരോദിന്റെ കൊട്ടാരം കണ്ടെത്തി