മണ്ണത്തൂർ പള്ളി പെരുന്നാള്‍

Feast of St. George at Feast of St. George at Mannathoor Valiyapally,

ഏലിയാസ്  മണ്ണാത്തിക്കുളം  അച്ചന്  അനുമോദനം