ഫാമിലി കോൺഫറൻസ്: ഗായകൻ ബിനോയ് ചാക്കോ റാഫിളിൽ പങ്കാളിയായി.

ഫാമിലി കോൺഫറൻസ്: പ്രശസ്ത ഗായകൻ ബിനോയ് ചാക്കോ റാഫിളിൽ പങ്കാളിയായി.                                         

                                                                        രാജൻവാഴപ്പള്ളിൽ.

ന്യൂയോർക്ക്: നോർത്ത്ഈസ്റ്റ്അമേരിക്കൻഭദ്രാസനഫാമിലി

ആൻഡ്യൂത്ത്കോണ്‍ഫറൻസിന്‍റെധനശേഖരണാർഥം

നടത്തുന്നറാഫിളിന്‍റെവിതരണോദ്ഘാടനത്തിൽഗായകൻ

ബിനോയ്ചാക്കോപങ്കാളിയായിഎന്ന്കോൺഫറൻസ്

ജനറൽസെക്രട്ടറിജോർജ്തുമ്പയിൽഅറിയിച്ചു.

ബിനോയ്ചാക്കോയുടെകോട്ടയത്തുള്ളറിക്കാർഡിംഗ്

സ്റ്റുഡിയോസന്ദർശിക്കുകയുംടിക്കറ്റ്വിതരണംചെയ്യുകയും

ചെയ്തു.

ടിക്കറ്റ്വിതരണംഅത്ഭുദമാംവിധംഉയരങ്ങളിൽഎത്തി

നിൽക്കുന്നുവെന്ന്ഫിനാൻസ്കമ്മിറ്റിചെയർഎബികുര്യാക്കോസ്

അറിയിച്ചു.കമ്മിറ്റിഅംഗങ്ങളുടെനിരന്തരമായപ്രവർത്തനം

ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്ഇതുസാധിച്ചതെന്ന്അദ്ദേഹം

അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.ഭദ്രാസനത്തിലെഇടവകാംഗങ്ങളുടെപങ്കാളിത്തം

കോൺഫറൻസിനുശക്തിപകരുന്നുവെന്ന്എടുത്തുപറഞ്ഞു.

റാഫിളിന്‍റെനറുക്കെടുപ്പ്ജൂലൈ 20 ന്കോണ്‍ഫറൻസിൽനടക്കും.

കോണ്‍ഫറൻസിൽപങ്കെടുക്കുന്നഅംഗങ്ങൾഅവരവരുടെ

ടിക്കറ്റുകൾകൈവശംകൊണ്ടുവരേണ്ടതാണെന്ന്കമ്മിറ്റി

അറിയിച്ചു.

സുവനീറിന്‍റെപ്രിന്‍റിംഗ്അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്ന്ചീഫ്

എഡിറ്റർഡോ. റോബിൻമാത്യുഅറിയിച്ചു. റാഫിളിനുവേണ്ട

സഹായങ്ങൾചെയ്യുകയുംഗ്രാൻഡ്സ്പോണ്‍സർമാർആകുകയും

ചെയ്തവർക്കുമുള്ളനന്ദികമ്മിറ്റിഅറിയിച്ചു. റാഫിളിനെപ്പറ്റി

അറിയാൻഎബികുര്യാക്കോസ് : 845 380 2696

ഇടവകസന്ദർശനങ്ങൾഅന്തിമഘട്ട

ത്തിലാണെന്ന്എക്സിക്യൂട്ടീവ്

കമ്മിറ്റിഅറിയിച്ചു.ജൂണ്‍ 17 ന്സാറ്റൻഐലന്‍റ്സെന്‍റ്ജോർജ്

ഓർത്തഡോക്സ്ഇടവകസന്ദർശിക്കുമെന്ന്കോഓർഡിനേറ്റർ

റവ.ഡോ.വർഗീസ്എം. ഡാനിയേൽഅറിയിച്ചു.

റിപ്പോർട്ട്:രാജൻവാഴപ്പള്ളിൽ