Daily Archives: January 16, 2023

Kottayam Orthodox Seminary Students (1946-2016)

1942 1. Fr. P. E.Geevarghese (3 yrs) 2. Fr. K. Skariah (3 yrs) 3. Fr. C. C. Joseph (1 yr) 4. Fr. N. J. Thomas (Ramban) (3 yrs) 5. Fr….