അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിച്ചാൽ മലങ്കരസഭക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസ്