ആലുവാ ഫെലോഷിപ്പ് ഹൗസിന്‍റെ നവീകരിച്ച ഓഫീസ് കൂദാശ ചെയ്തു

ആലുവാ ഫെലോഷിപ്പ് ഹൗസിന്‍റെ നവീകരിച്ച ഓഫീസ് ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസ് കൂദാശ ചെയ്തു.