ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് അനുസ്മരണം | ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസ്

ആലുവാ ഫെലോഷിപ്പ് ഹൗസില് ഡോ. പൗലോസ് മാര് ഗ്രീഗോറിയോസ് അനുസ്മരണം നടന്നു. ഗീവര്ഗീസ് മാര് കൂറിലോസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.