മാര്‍ തോമാ പാരമ്പര്യ സഭാ സംഗമം

മാര്‍ തോമാ പാരമ്പര്യ സഭാ സംഗമം, സെന്‍റ് തോമസ് മിഷണറി സൊസൈറ്റി, ഭരണങ്ങാനം, 27-11-2022