ഫുജൈറ ഭരണാധികാരിയെ മാർ സെറാഫിം മെത്രാപ്പോലീത്താ സന്ദർശിച്ചു

with ruler