ശിവ ഗിരി തീര്തടകരെ വരിഞ്ഞവിള പള്ളിയിൽ സ്വീകരിച്ചു

varinjavila_achan

ശിവ ഗിരി തീര്തടകരെ വരിഞ്ഞവിള പള്ളിയിൽ വികാരി കോശി വരിഞ്ഞവിള അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ….!