യേശുവിന്‍റെ വിചാരണ നടന്നത് ഇവിടെ?

herodos

 

യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ച ഹെരോദിന്റെ കൊട്ടാരം കണ്ടെത്തി