മലങ്കര എമിനന്‍റ് യൂത്ത് അവാര്‍ഡ് മനോജിന്

manoj 2

Malankara Eminent Youth Award to Manoj Thomas.

the malankara eminent youth award nite, inaugurated by. HG.(DR) GHEEVARGESE MAR YULIOS AWARD PRESENTED BY SPADIKAM GEORGE. SOCIETY INTERNATIONAL CO-ORDINAOR MR.KONNIYOOR MMP,MR.WILSON  PHILIP  SABHA MG.COMMITTEE MEMBER PRESS RELEASE (1)