സഭാതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശത്തില്‍ നടപടിയെടുത്ത് വരുന്നു – കേരളം

സഭാതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശത്തില്‍ നടപടിയെടുത്ത് വരുന്നു – കേരളം ……