മാത്യൂസ് മാർ തേവോദോസിയോസ് അഖില മലങ്കര പ്രാർത്ഥനയോഗം പ്രസിഡന്റ്

അഖില മലങ്കര പ്രാർത്ഥനയോഗം പ്രസിഡന്റ് ആയി മാത്യൂസ് മാർ തേവോദോസിയോസിനെ പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ നിയമിച്ചു.