ഡോ. മാത്യുസ് മാർ സേവേറിയോസിന് പുതുപ്പളളി പളളിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി