കാതോലിക്കാ സ്ഥാനാരോഹണം

Enthronement of HH Baselius Marthoma Mathews III Catholicose.