കോടതി ഉത്തരവുകള്‍ അനുസരിക്കാത്തത് വെല്ലുവിളി: മാര്‍ ദീയസ്ക്കോറോസ്