പുന്നത്ര മാർ ദീവന്നാസ്യോസ്: വ്യക്തിയും കാലവും / ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്

 

പേജ് 128 . വില 75 രൂപ

പ്രസാധകർ – കോട്ടയം ചെറിയപള്ളി