ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായി റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂളുകള്‍ സ്ഥാപിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി

mosc_trivandrum_diocese