താബോറിലെ രൂപാന്തരവും പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ ഭാഗധേയവും | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്