സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യവും ഇടവക പൊതുയോഗവും | ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യവും ഇടവക പൊതുയോഗവും | ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

Woman Representation in Parish Assembly of Malankara Orthodox Syrian Church | Fr. Dr. John Thomas Karingattil