പ. പൗലോസ് ദ്വിതീയന്‍ ബാവായ്ക്ക് കോട്ടയം പൗരാവലിയുടെ പ്രണാമം