ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ വാക്കുകള്‍: പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ അബിഗേൽ എന്ന കുഞ്ഞ് അനുസ്മരിക്കുന്നു