പ. കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി / എബ്രഹാം മാര്‍ സെറാഫിം