മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ച: യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ / ഫാ. പി. എ. ഫിലിപ്പ്