കോട്ടയം ചെറിയപള്ളിയില്‍ 15 നോമ്പും ശൂനോയോ പെരുന്നാളും