ഓടക്കാലി പള്ളി: ശവസംസ്ക്കാരം നടത്തി

Odakkali Funeral Issue, 28-11-2018