പാലക്കുന്നത്ത് മെത്രാന്‍ കാപ്പയിട്ട് രാജാവിനെ മുഖം കാണിച്ചത്

151. 1859 നു കൊല്ലം 1034 മാണ്ട് മകര മാസം 19-നു പാലക്കുന്നത്ത് മെത്രാന്‍ കൊല്ലത്തു വച്ച് തമ്പുരാക്കന്മാരെ മുഖം കാണിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു മെത്രാന്മാരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തപ്രകാരം കശവുള്ള മൂറീസിനു പാദം വരെയും ഇറക്കമില്ലായ്കകൊണ്ട് കുര്‍ബ്ബാനയ്ക്കുള്ള കശവു കൊണ്ടുള്ള കാപ്പ മുതലായതു ഇട്ട് അത്രെ മുഖം കാണിച്ചത്. കല്പിച്ചു സമ്മാനം കൊടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു മെത്രാന്മാര്‍ക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തവിധം വീരചങ്ങല മുതലായത് അത്രെ സമ്മാനം കൊടുത്തത്. എന്നാല്‍ മുഖം കാണിച്ച സമയത്ത് തമ്പുരാന്‍ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഇരിക്കയും മെത്രാന്‍ നില്‍ക്കയും അത്രെ ചെയ്തത്.

(ഇടവഴിക്കല്‍ ഡയറിയില്‍ നിന്നും)