മർത്തമറിയം സമാജം വിശുദ്ധനാട് സന്ദർശനം

ഡൽഹി ഭദ്രാസന മർത്തമറിയം സമാജത്തിന്റെ നവംബര് 13 മുതൽ 25 വരെ വിശുദ്ധനാട് സന്ദർശിക്കുന്നു.  Dr.  യൂഹാനോൻ മാർ ദിമെത്രിയോസ്,  വൈസ് പ്രസിഡന്റ് fr.  തോമസ് ജോൺ മാവേലിൽ,  സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ബേബി തോമസ് എന്നിവർ നേതൃത്യം നൽകുന്നു.